20. Doba odezvy (Mercury LD17DLG)
20. Doba odezvy (Mercury LD17DLG)