13. Doba odezvy (Adi A715)
13. Doba odezvy (Adi A715)